LAGER ROSA FAIA

LAGER ROSA FAIA

€ 4,50Prezzo

ITA

LAGER ROSA FAIA

2 lotti da 494 pezzi ciascuno 
4,50 euro al pezzo 
solo tutto il lotto 
misure: 40-42-44-46-48-50-52 
brand: ROSA FAIA

-

ING

ROSA FAIA LAGER

2 lots of 494 pieces each
4.50 euros per piece
just the whole lot
measures: 40-42-44-46-48-50-52
brand: ROSA FAIA

-

RU

ROSA FAIA лагер

2 лота по 494 штуки в каждом
4,50 евро за штуку
просто все
измерения: 40-42-44-46-48-50-52
торговая марка: ROSA FAIA